16.7 C
Brno
Pátek, 24 března, 2023
DomůRady a NávodyVšetko, čo treba vedieť o invalidnom dôchodku: kedy naň máte nárok a...

Všetko, čo treba vedieť o invalidnom dôchodku: kedy naň máte nárok a aké má výhody

Súčasťou nášho života nie sú len radosti a príjemné udalosti, ale aj tie, ktoré znamenajú komplikácie alebo ťažkosti. skutočnosti,. Medzi ne určite patria aj zdravotné problémy. Ak sú dlhodobé, väčšinou znamenajú aj zníženú pracovnú schopnosť, čoho následkom môže byť až invalidita. S ňou potom súvisí podpora od štátu, invalidný dôchodok.

Čo je invalidný dôchodok a kto je invalidný dôchodca

Základná poučka hovorí, že invalidným dôchodcom sa stáva každý, koho pracovná schopnosť je dlhodobo znížená o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo sa pre účely posúdenia invalidity rozumie obdobie dlhšie ako 12 mesiacov. Takýto posudok realizuje príslušný posudkový lekár pôsobiaci v Sociálnej poisťovni.

Jednoduchšie povedané, ak ste dlhodobo chorý alebo ste mali úraz, pričom nezáleží na tom, či bol pracovný alebo nie, a zároveň tieto problémy majú za následok PN dlhšiu, než rok, tak váš zdravotný stav posudzuje lekár Sociálnej poisťovne.

Ten po odbornom vyšetrení vysloví rozhodnutie, o koľko je vaša pracovná schopnosť znížená oproti zdravému človeku. Ak viac, ako 40 %, máte nárok na invalidný dôchodok.

Invalidný dôchodok je sociálna dávka, ktorou štát kompenzuje vaše znížené pracovné možnosti. Je vyplácaná v pravidelných mesačných intervaloch a jej hodnota záleží nielen od zdravotného stavu, ale aj od vášho predchádzajúceho zárobku.

Kedy, ako a za akých podmienok vzniká nárok na dôchodok

Na začiatku celého procesu je posúdenie lekára, či spadáte do kategórie občanov zo zníženou pracovnou schopnosťou. Lekár tiež určí, na koľko percent je znížená vaša pracovná schopnosť. Existujú dve základné kategórie: kategória pri znížení o viac ako 40%, ale menej ako 70%, alebo druhá kategória, čiže zníženie o viac ako 70%.

Aby ste mohli poberať invalidný dôchodok, musíte mať okrem lekárskeho posudku aj určitý počet rokov dôchodkového poistenia. Ide o roky, kedy ste pracovali alebo ste podnikali a zároveň ste boli dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni.

Táto podmienka sa neskúma v prípade, ak je invalidita spôsobená pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, čiže stavom spôsobeným pracovnou činnosťou.

Čo sa týka potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, ak máte vek do 20 rokov, je to menej ako 1 rok. Vo veku od 20 do 24 rokov to je aspoň 1 rok, od 34 do 40 rokov minimálne 8 rokov a ak máte viac ako 45 rokov, potrebných je aspoň 15 rokov poistenia.

Ako sa vypočíta jeho výška a koľko môžete dostať

Výpočet výšky invalidného dôchodku je pomerne náročný a vyrátava sa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni. Poistenec je preto povinný na vyžiadanie predložiť všetky potrebné doklady, aby ho bolo možné vykonať čo najpresnejšie. Samotný vzorec na výpočet sa skladá z troch základných položiek, s ktorými sa následne pracuje.

Prvou je OMB, čiže priemerný osobný mzdový bod. Druhou ODP, čo je súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok. Treťou je ADH, čiže aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

Údaje dosadené do týchto premenných sa vynásobia a dostanete nárok pri poklese o viac ako 70%. Ak je pokles menej ako 70%, celá suma sa násobí percentuálnou mierou poklesu.

Maximálna ani minimálna výška invalidných dôchodkov nie je zákonom určená. Známa je však priemerná hodnota k 30.09.2022: pri dôchodku nad 70% to je 417,62 Eur, pri dôchodku viac 40 % a menej ako 70% sa priemerne vyplácalo 230,83 Eur.

Môžete ako invalidný dôchodca mať prácu? Áno!

Častá otázka je, či môže invalidný dôchodca po uznaní nároku na dôchodok pracovať. Je teda možné vykonávať pracovnú činnosť aspoň v nejakom obmedzenom režime, prípadne je možné pracovať na riadnu pracovnú zmluvu bez obmedzení? Odpoveď je jednoznačná: každý invalidný dôchodca môže pracovať a to bez akýchkoľvek obmedzení.

Najdôležitejším kritériom na posúdenie schopnosti vykonávať prácu je zdravotný stav. Aj invalidný dôchodca môže byť zamestnaný na plnohodnotnú pracovnú zmluvu. Možná je tiež dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce.

Pre zamestnanca má čiastočný invalidný dôchodok má výhody, napríklad v tom, že prepustenie je možné len so súhlasom príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výkon práce súbežne s poberaním invalidného dôchodku však má aj svoje nevýhody, najmä tú, že počas trvania práce nie je možné zvýšiť výšku dôchodku. Toto obdobie sa do výpočtu zarátava až po dovŕšení veku nároku na riadny starobný dôchodok.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek